Wykonane 2015

 

asx

 

 

 

 

„Zmiana Dialog Kreatywność – na drodze do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego“                  (  wrzesień-grudzień 2015 ) Inicjatywa ta była współfinansowana przez MSZ RP i realizowana przez Fundację Piastun   w ramach programu  pn. Wschodni Wymiar Polskiej Polityki Zagranicznej.   Organizacja nasza zajmowała się rekrutacją uczestników, przygotowaniem organizacyjnym projektu w Iwano-Frankiwsku oraz tłumaczeniami.

Projekt zakładał  przygotowanie pod kierunkiem ekspertów- 30 liderów młodzieżowych z organizacji pozarządowych z obwodu Iwano-Frankiwskiego i województwa Opolskiego ( 20 z Ukrainy, 10 z Polski)  do samodzielnego tworzenia kreatywnych pomysłów i rozwiązań- istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywnych postaw wśród młodzieży- zmierzających do trwałych więzi społeczno-kulturalnych obu społeczeństw Polski i Ukrainy.

 

Głównym celem tej inicjatywy było  wspólne wypracowanie standardów współpracy i mechanizmów działania ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych – realizujących działania na rzecz młodzieży w dwóch zaprzyjaźnionych regionach : Obwodzie Iwano-Frankiwska na Ukrainie  i Województwie Opolskim w Polsce. W ramach  osiągania założonego  celu przeprowadzono  3 szkolenia:  „Zmiana zaczyna się od nas samych i stanowi fundament dla rozwoju ludzi, społeczeństw i państw” ; „ Organizacje Pozarządowe Opolszczyzny– ich dorobek i doświadczenie w pracy na rzecz młodzieży”  oraz                                  „ Poszukiwanie nowatorskich i kreatywnych rozwiązań oraz tworzenie projektów i zarządzanie nimi”.

Wszyscy wyrazili potrzebę kontynuacji zapoczątkowanej podczas projektu współpracy deklarując swoje zaangażowanie w realizację działań na rzecz rozwoju dialogu międzykulturowego i rozwijania zasad demokracji w swoich środowiskach w oparciu o poznane podczas projektu standardy i praktyki.

Wielokrotnie zgłaszano potrzebę stworzenia platformy internetowej służącej  wymianie informacji pomiędzy ukraińskimi i polskimi organizacjami pozarządowymi tak aby liderzy z Polski i Ukrainy mogli szybko wymieniać się informacjami i dzielić się swoimi doświadczeniami. Zwracano uwagę na  konieczność umożliwienia liderom z Ukrainy udziału w stażach w środowiskach Organizacji Pozarządowych w Polsce i w innych krajach Europy Zachodniej w celu lepszego transferu doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie transformacji ustrojowej. Przedstawiciele uczestniczących w projekcie organizacji pozarządowych upoważnili Fundację Piastun do podejmowania dalszych działań i realizacji kolejnych projektów istotnych dla  dialogu międzykulturowego Ukrainy i Polski, rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego obu krajów oraz do wprowadzania rozwiązań systemowych istotnych dla wzajemnych relacji  i  współpracy polskich  i ukraińskich organizacji pozarządowych podnoszących jednocześnie standard ich pracy.

Na zakończenie szkolenia wszyscy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu koncepcji projektu planowanego na rok 2016 pn. Platforma Zmian i Dialogu – jako odpowiedzi na potrzeby beneficjentów oraz pomysłu na dalszą współpracę, który przewiduje szereg zaplanowanych i spójnych ze sobą działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowanych do młodych liderów ukraińskich organizacji pozarządowych, którzy chcą się zaangażować w przemiany społeczne swojego regionu na drodze integracji ze Wspólnotą Europejską w oparciu o polskie doświadczenia  oraz będą realizowali w swoich środowiskach  kolejne kreatywne pomysły i rozwiązania istotne dla wzajemnych relacji i współpracy społeczeństw Ukrainy i Polski.

 

 

 

logo_20piastun_1logo_ministerstwoW okresie 26.06 – 31.08.2015roku  Organizacja nasza była  głównym partnerem  projektu              „Historia, tradycje i dziedzictwo kulturowe Polski- to co łączy i jednoczy” popularnie zwanego Szkołą Liderów . To inicjatywa współrealizowana przez nas od początku istnienia naszej Organizacji wspólnie z Fundacją na rzecz dzieci i młodzieży Piastun z Opola i systematycznie wspierana finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP. W projekcie brali udział zrekrutowani przez nas liderzy środowisk polskich przeważnie z Obowodu dawnego Stanisławowa ale także   z  Winnickiego, Tarnopolskiego i Zakarpackiego- Łącznie aż 120 osób. Inicjatywa ta jest efektem autorskiego programu kształcenia młodzieżowych środowisk polskich na Ukrainie prowadzonego przez PIASTUNA już od 2010 roku.  Głównym celem  jest Przygotowanie młodzieży z pochodzenia polskiej zamieszkałej na Ukrainie do pełnienia funkcji liderów młodzieżowych – poprzez dostarczenie im wiedzy merytorycznej i wyrobienie umiejętności pozwalających na aktywną działalność obywatelską w środowiskach polskich oraz poprzez wykorzystanie treści zawartych w tradycjach i kulturze polskiej.  W programie Szkoły Liderów oprócz wycieczek i scenariuszy edukacyjnych z zakresu polskiej kultury i tradycji znajdują się warsztaty z tematyki społecznej i europejskiej, warsztaty umiejętności  społecznych i liderskich, formy doskonalące posługiwanie się językiem polskim.  Bardzo istotnym elementem są warsztaty z tworzenia projektów i zarządzania nimi. To bardzo pomocna nauka z punktu widzenia rozwijania umiejętności pisania i realizacji  projektów w celu zachowania więzi emocjonalnej z Polską przez młode pokolenia o polskich „korzeniach” na Ukrainie.  W oparciu o nasze doświadczenia z poprzednich lat wiemy, że organizowane przez Fundację projekty  Szkoły Liderów wspierane finansowo przez MEN RP to bardzo wartościowa inicjatywa, która odnosi wielkie sukcesy w środowiskach, ciesząc się uznaniem  społecznym ale także  ta , która zaowocowała realizacją wielu ciekawych pomysłów i działań w środowiskach beneficjentów projektu.

 

.

Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja,Dnia Polonii i Dnia Flagi Polskiej wraz z innymi przedstawicielami polskiej społeczności ze Stanisławowa złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza i na starym cmentarzu przy pomniku legionistów.

Po złożeniu kwiatów udaliśmy się na uroczystą mszę świętą sprawowaną w intencji miejscowych Polaków i Polaków na całym świecie. Po zakończeniu liturgii uczniowie Średniej Ogólnokształcącej Szkoły Nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II pt. „Zostaniesz z nami poza czas”.

 

W Brzuchowicach (koło Lwowa) odbyła się tradycyjna „Majówka Lwowska 2015″. Organizatorami święta było Stowarzyszenie Ruchu „Lwowska Rodzina Rodzin” oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Udział w tegorocznej Majówce wzięło ponad 700 osób w tym też członkowie naszej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ogloszenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Żeby zostać członkiem Organizacji przede wszystkim trzeba rozumieć i doceniać wkład wnoszony przez Polskę w proces integracji Ukrainy z Europą Zachodnią oraz  przestrzegać  wymagań Statutu Organizacji.

Następnie osoba składa pisemny wniosek do kierowniczych kolegialnych organów (Zarządu) Organizacji. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje zarząd większością głosów. Aby uzyskać status członka, osoba musi również uzyskać rekomendację członka będącego już w organizacji

Członkowie Organizacji są zobowiązani:

– przestrzegać  wymagań Statutu Organizacji;

– aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach Organizacji;

– sprzyjać rozprzestrzenieniu się idei i wartości Organizacji;

– wykonywać decyzje kierowniczych organów Organizacji;

– wykonywać wzięte na siebie przed Organizacją obowiązki i zlecenia;

– aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych;

– dbać o wzmocnienie autorytetu Organizacji w środowisku;

– przestrzegać zasad moralności i etyki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zaplanowane

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży PIASTUN z Opola rozpoczyna realizację projektu pn. „Zmiana Dialog Kreatywność – na drodze do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego“ współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP .

Głównym celem tej inicjatywy jest  wspólne wypracowanie standardów współpracy i mechanizmów działania ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych – realizujących działania na rzecz młodzieży w dwóch zaprzyjaźnionych regionach : Obwodzie Iwano-Frankiwska na Ukrainie  i Województwie Opolskim w Polsce.

Projekt zakłada  przygotowanie pod kierunkiem ekspertów- 30 liderów młodzieżowych z organizacji pozarządowych obu regionów( 20 z Ukrainy, 10 z Polski)  do samodzielnego tworzenia kreatywnych pomysłów i rozwiązań- istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywnych postaw wśród młodzieży- zmierzających do trwałych więzi społeczno-kulturalnych obu społeczeństw i krajów.

Efektem końcowym  będzie wzrost na drodze 4-etapowego kształcenia- merytorycznej wiedzy beneficjantów oraz ich umiejętności pozwalających im na samodzielne wprowadzanie podejmowanych zagadnień w ich środowiskach działania oraz tworzenie wspólnych kreatywnych projektów współpracy z zakresu dialogu międzykulturowego, rozwijania postaw obywatelskich i zasad demokracji wśród młodzieży.

Projekt będzie realizowany w Iwano-Frankiwsku i Opolu w kilku etapach:

Etap I (wrzesień 2015)

Szkolenie   pn. Zmiana zaczyna się od nas samych i stanowi fundament dla rozwoju ludzi, społeczeństw i państw. (3-dniowe  szkolenie w Iwano-Frankiwsku z udziałem 10 liderów z organizacji pozarządowych Województwa Opolskiego i 20 z Obwodu Iwano-Frankiwska)

Etap II ( październik 2015)

Szkolenie pn. : Organizacje Pozarządowe Opolszczyzny– ich dorobek i doświadczenie w pracy na rzecz młodzieży /dialog międzykulturowy, rozwijanie postaw demokratycznych i aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży/ (5 dniowy pobyt 20 liderów organizacji pozarządowych Obwodu Iwano-Frankiwska w Opolu, wspólne warsztaty z liderami z Województwa Opolskiego)

Etap III ( listopad 2015)

Szkolenie pn. Poszukiwanie nowatorskich i kreatywnych rozwiązań oraz tworzenie projektów i zarządzanie nimi. ( 4 dni w Iwano-Frankiwsku z udziałem beneficjentów z obu krajów)

Etap IV ( grudzień 2015)

Podsumowanie projektu oraz opracowanie standardów przyszłej współpracy. ( 2 dni w Iwano-Frankiwsku)

 

Uczestnikami projektu mogą być:

– aktywni liderzy organizacji pozarządowych z Ukrainy i Polski  w wieku 18-35 lat, realizujący działania na rzecz młodzieży w swoich regionach i posiadający doświadczenie w tym zakresie

– osoby, które chcą w przyszłości tworzyć i realizować projekty z zakresu dialogu międzykulturowego, rozwijania zasad demokracji i postaw obywatelskich wśród młodzieży w oparciu o współpracę i trwałe wartości w relacjach obu narodów  i krajów

– osoby rozumiejące wspólne europejskie wartości demokratyczne i kulturowe oraz dostrzegające konieczność i nieuchronność zmian mentalnych i społecznych  na drodze do integracji w ramach jednej wspólnoty europejskiej.

 

Rekrutacją uczestników z Obwodu Iwano-Frankiwska zajmuje się Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Organizacja „Młody Stanisławów”  Iwano-Frankiwsk  ul. Czornowoła 7, III Piętro pokój 309  , www.mlodystanislawow.com[email protected]

Irena, tel. (096) 897-66-03; Tania, tel. (066) 388-805-5; Stanisław, tel. (050) 167-07-88

Udział w programie jest bezpłatny.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP oraz przez Fundację Piastun.

„Szkoła Liderów”- jest autorskim programem kształcenia młodych liderów z Ukrainy realizowanym w Polsce już od roku 2010 przez Fundację PIASTUN. Jest systematycznie wspierana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP oraz Województwo Opolskie . Uczestnictwo w tym projekcie uczy umiejętności liderskich oraz aktywności społecznej i kulturalnej w swoim środowisku. W programie znajdują się zagadnienia z zakresu komunikacji, zasad pracy z grupą , rozwijania otwartości i kreatywności oraz radzenia sobie z problemami. Bardzo ważnym elementem programu jest nauka pisania projektów edukacyjnych i społecznych.

Fundacja uczy młodych ludzi, że z punktu widzenia właściwego współistnienia we Wspólnocie Europejskiej – bardzo istotne jest przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku wobec mniejszości etnicznych i narodowych a także świadomość swoich własnych korzeni, kultury i tradycji. W projekcie Fundacja poświęca wiele uwagi temu zagadnieniu realizując zadanie w dwóch wielokulturowych regionach Polski popularyzując wśród młodzieży ideę dialogu międzykulturowego i integracji międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykonane 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ROK 2014 

  1. 1 marca 2014 roku w Centrum Kultury Polskiej i Europejskiego Dialogu odbyła się konferencja sprawozdawcza  naszej Organizacji. Na Konferencji przedstawiliśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia   i omawialiśmy plany na rok 2014 rok.  Omówiliśmy planowane inicjatywy, które będą  realizowane wspólnie  Fundacją Piastun z Opola czyli wydarzenie kulturalne pn. Muzyka Źródeł Karpackich współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP  , projekt edukacyjny dla młodzieży : Śladami Zapomnianej Historii współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  RP,  projekt Szkoła Liderów współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP . Do grona naszych członków przyjęliśmy 8 osób.
  2. 09 maja 2014 roku w Stanisławowie odbyła się gra terenowa „Ulicami dawnego Stanisławowa” zorganizowana przez naszą Organizację i Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i Miejskiej Rady Iwano-Frankiwska. Gra, w której wzięło udział ok. 50 uczestników była powiązana z  obchodami Dni Miasta. W programie  znalazły się ciekawe zagadki związane z historią miasta, zadania na logikę i kreatywne myślenie oraz dużo uśmiechu i wrażeń. Impreza  zakończyła się  wręczeniem zwycięzcom cennych nagród ufundowanych przez Konsulat Generalny RP we Lwowie  przy  grillu obok miejskiego  jeziora.
  3. 23-24 maja 2014 realizowaliśmy  projekt pn. „Muzyka Karpackich Źródeł”  w Iwano-Frankiwsku ( Stanisławowie). W ramach projektu odbyły się dwa Koncerty Regionalnego Zespołu ISTEBNA oraz Kwintetu Smyczkowego VOŁOSI –  dwóch znanych polskich zespołów tworzących współczesną historię muzyki karpackiej. Projekt został współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej .

    Swoim patronatem objął tą inicjatywę   Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.W ramach koncertu odbyła się także Konferencja prasowa w Wojewódzkiej Filharmonii  z udziałem  mediów . W konferencji wzięli udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku , Przedstawiciel Fundacji Piastun z Opola- koordynator projektu „Muzyka Karpackich  Źródeł”, kierownicy zespołów .  W przerwach pomiędzy koncertami odbywał się kiermasz  polskich karpackich artystów i twórców ludowych na którym mogli zaprezentować swoją twórczość i rękodzieło. Projekt ten był kolejną   inicjatywą realizowaną z Fundacją Piastun   w ramach dużego programu społeczno-kulturowego pn. Młodzi dla Dialogu , którego realizację rozpoczęliśmy w październiku 2013 roku. Jego celem   jest wspieranie dialogu polsko-ukraińskiego zmierzającego do zrozumienia własnej odmienności z jednej strony, a z drugiej do szukania coraz to nowych płaszczyzn porozumienia, wzajemnego współdziałania i integracji w ramach jednej Wspólnoty Europejskiej.  W tym czasie wydaliśmy nowy ( 3 z kolei) Biuletyn Organizacji opisujący najważniejsze wydarzenia z naszej działalności.
  4. Projekt „Śladami zapomnianej historii” czerwiec – lipiec 2014. W okresie minionych wakacji dzięki współpracy z Fundacją Piastun z Opola  zrealizowaliśmy kolejny wspólny  wartościowy projekt edukacyjny  pt. „Śladami Zapomnianej Historii” Inicjatywa ta była wsparta finansowo   przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP  w ramach Konkursu „ Współpraca z  Polonią i Polakami  za Granicą”.W trakcie realizowanych w ramach projektu   10- dniowych warsztatów,  były podejmowane tematy związane z dorobkiem historycznym, gospodarczym i  kulturowym  dawnego Województwa Stanisławowskiego. Nie zabrakło także zagadnień związanych z wielokulturowością i  obywatelstwem  europejskim.  Projekt ten oprócz dostarczenia jego uczestnikom  wiedzy z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego regionu dawnego Stanisławowa ,  w wyniku realizacji warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i aktywnych technik pozyskiwania informacji-  rozwijał także umiejętności samodzielnego odkrywania wiedzy w tym zakresie. Warsztaty przebiegały w trzech częściach- 1 etap w Iwano-Frankiwsku – praca z psychologiem i fotografem , 2 etap – praca w terenie – Jaremcza, Worochta, Bukowec, 3 etap- efekt końcowy-podsumowanie. W zadaniu wzięło udział 75 osób.
  5. Jak  zwykle w sierpniu odbyły się dwa turnusy  „Szkoły Liderów dla młodzieżowych środowisk polskich z Ukrainy”  , w  których wzięło udział  40 uczestników zrekrutowanych przez naszą organizację. Wszyscy  założyciele  Organizacji „Młody Stanisławów” uczestniczyli  kiedyś w tym projekcie co zaowocowało ich społecznym zaangażowaniem  na rzecz swojego środowiska i powstaniem samej Organizacji.„Szkoła Liderów”-  jest autorskim programem kształcenia młodych liderów z Ukrainy realizowanym w Polsce już od roku 2010 przez Fundację PIASTUN. Jest systematycznie wspierana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP  oraz Województwo Opolskie .

    Uczestnictwo w tym projekcie uczy umiejętności liderskich oraz aktywności społecznej i kulturalnej w swoim środowisku. W programie znajdują się zagadnienia z zakresu komunikacji, zasad pracy z grupą , rozwijania otwartości i kreatywności oraz radzenia sobie z problemami. Bardzo ważnym  elementem programu jest nauka pisania projektów edukacyjnych i społecznych. Fundacja   uczy młodych ludzi, że z punktu widzenia właściwego współistnienia we Wspólnocie Europejskiej – bardzo istotne jest przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku wobec mniejszości etnicznych i narodowych a także świadomość swoich własnych korzeni, kultury i tradycji. W  projekcie Fundacja poświęca wiele uwagi temu zagadnieniu realizując zadanie w dwóch wielokulturowych regionach Polski popularyzując wśród młodzieży ideę dialogu międzykulturowego i integracji międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kontakty

Hotel „ STANISŁAWIW” ul. Czornowoła 7, III Piętro pokój 309
Tel. +380939120963
e-mail – [email protected]

O organizacji

Głównym celem organizacji jest działalność oświatowa oraz działalność na rzecz kształcenia aktywności intelektualnej, społecznej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej młodych obywateli Ukrainy o pochodzeniu polskim, ukraińskim oraz innych narodowości, wzmacnianie zasad demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej, poszanowania praw człowieka we wszystkich sferach życia oraz integracja Ukrainy ze Wspólnotą Europejską, a także ochrona praw i wspólnych interesów swoich członków.

Głównymi zadaniami organizacji są:

– wielopłaszczyznowa działalność edukacyjna młodych obywateli Ukrainy o różnych narodowościach, wyznaniach i kulturze , prowadzona we współpracy z instytucjami i organizacjami z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej;

– współpraca międzynarodowa z krajami Unii Europejskiej w zakresie kształcenia wspólnych europejskich elit młodzieżowych gotowych do działań na rzecz demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

– rozwój współpracy i dialogu międzykulturowego młodych Polaków i Ukraińców wolnego od negatywnych stereotypów i uprzedzeń wynikających z przeszłości z jednoczesnym poszanowaniem własnej historii i godności;

– aktywizacja młodego pokolenia Polaków i Ukraińców w zakresie promocji kultury polskiej w społeczeństwie ukraińskim, rozpowszechniania w nim wiedzy o Polakach i współczesnej Polsce, jej tradycjach i historii oraz działania na rzecz promocji kultury i historii Ukrainy w Polsce;

– rozwijanie w środowiskach młodzieży obwodu Ivano-Frankivskiego zainteresowań językiem polskim, wspieranie programów edukacyjnych nauczania języka i literatury polskiej, polskiej twórczości muzycznej i folkloru;

– stworzenie warunków do otwartej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami, studentami i ekspertami w dziedzinie kultury, sportu, nauki, ekologii, społecznego bezpieczeństwa, gospodarki, polityki, technologii informacyjnej;

– działalność informacyjna w środowiskach młodzieży Obwodu Iwano-Frankiwskiego w zakresie możliwości edukacji w Krajach Europy Zachodniej oraz w przypadku rozpoczęcia przez nich nauki w Polsce wsparcie w zakresie adaptacji i pomocy socjalnej;

– działalność w obszarze sportu, turystyki i rozwoju zainteresowań młodzieży różnych społecznych środowisk z Obwodu Iwano-Frankiwskiego;

– rozwój wolontariatu młodzieżowego w środowiskach młodzieży Obwodu Iwano-Frankiwskiego;

– pomoc w zakresie samorealizacji i rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi po zakończeniu edukacji, pomoc w nawiązaniu kontaktów w innych krajach Europy Zachodniej, stażach i praktykach oraz informacyjne wsparcie podczas rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na Ukrainie;

– działania na rzecz integracji międzypokoleniowej młodych ludzi z ludźmi starszymi, ich aktywizacja w zakresie wspólnych działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, kształcenie w środowiskach młodych Polaków i Ukraińców potrzeby i chęci współpracy z ludźmi starszymi;

– wspieranie działań w zakresie ochrony socjalnej i społecznej emerytów, inwalidów, osób niepełnosprawnych, sierot, samotnych matek, rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych i innych osób w gorszym położeniu, którzy potrzebują pomocy i wsparcia społecznego;

– działalność informacyjna i społeczna realizowana przez młodzież na rzecz społeczeństwa Ukrainy i Polski , polegająca na pomocy w odnalezieniu utraconych przodków i krewnych w wyniku przesiedleń i innych wydarzeń historycznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wydarzenia

W dniu 21 października 2012 roku udało się zrealizować marzenie wielu młodych ludzi z Obwodu Iwano-Frankivska i powołać do życia Polsko-Ukraińską Młodzieżową Organizację „Młody Stanisławów”

Idea tej organizacji dojrzewała przez kilka lat podczas realizowanych przez Fundację na rzecz dzieci i młodzieży „PIASTUN” z Opola tzw. Szkołach Liderów, w których corocznie brało udział kilkuset młodych ludzi o polskich korzeniach z Obwodu Ivano-Frankivska oraz młodych mieszkańców Województwa Opolskiego, których przodkowie byli przesiedleńcami z dawnego Stanisławowa i okolic.

Ścisła 15- osobowa kadra założycieli tej organizacji została wykształcona i przygotowana przez Fundację w wyniku realizacji projektu pn. „Nowa organizacja, nowe możliwości, nowe wyzwania” sfinansowanego z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie Polonii i Polaków za granicą w roku 2012”

„Młody Stanisławów”- to inicjatywa młodego pokolenia osób o polskich „korzeniach” zamieszkujących obwód dawnego Stanisławowa. Pokolenie to w oparciu o mobilizację społeczną zamieszkujących obecnie ten region osób o pochodzeniu polskim chce wnieść swój wkład w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i aktywnie włączyć się w życie społeczne, kulturalne i ekonomiczne Ukrainy, nie tracąc przy tym poczucia własnej odrębności związanej z kulturą przodków.

Dzięki otwartej formule organizacji, w szeregach „Młodego Stanisławowa” znajdują się nie tylko osoby o polskim pochodzeniu lecz również inni obywatele Ukrainy, którzy polskie doświadczenia w zakresie przemian demokratycznych, społecznych i gospodarczych chcą wykorzystać dla dobra swojego kraju oraz rozumieją i doceniają wkład wnoszony przez Polską w proces integracji Ukrainy z Europą Zachodnią.

Dzięki opracowanej i opisanej w statucie koncepcji programowo- organizacyjnej, członkami „Młodego Stanisławowa” mogą być także ludzie starsi, obywatele innych Państw oraz wszyscy ci, którym są bliskie cele i zadania Organizacji.

Organizacja została oficjalnie zarejestrowana pod numerem 38331512 uzyskując osobowość prawną w dniu 29.10.2012