O organizacji

Głównym celem organizacji jest działalność oświatowa oraz działalność na rzecz kształcenia aktywności intelektualnej, społecznej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej młodych obywateli Ukrainy o pochodzeniu polskim, ukraińskim oraz innych narodowości, wzmacnianie zasad demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej, poszanowania praw człowieka we wszystkich sferach życia oraz integracja Ukrainy ze Wspólnotą Europejską, a także ochrona praw i wspólnych interesów swoich członków.

Głównymi zadaniami organizacji są:

— wielopłaszczyznowa działalność edukacyjna młodych obywateli Ukrainy o różnych narodowościach, wyznaniach i kulturze , prowadzona we współpracy z instytucjami i organizacjami z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej;

— współpraca międzynarodowa z krajami Unii Europejskiej w zakresie kształcenia wspólnych europejskich elit młodzieżowych gotowych do działań na rzecz demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

— rozwój współpracy i dialogu międzykulturowego młodych Polaków i Ukraińców wolnego od negatywnych stereotypów i uprzedzeń wynikających z przeszłości z jednoczesnym poszanowaniem własnej historii i godności;

— aktywizacja młodego pokolenia Polaków i Ukraińców w zakresie promocji kultury polskiej w społeczeństwie ukraińskim, rozpowszechniania w nim wiedzy o Polakach i współczesnej Polsce, jej tradycjach i historii oraz działania na rzecz promocji kultury i historii Ukrainy w Polsce;

— rozwijanie w środowiskach młodzieży obwodu Ivano-Frankivskiego zainteresowań językiem polskim, wspieranie programów edukacyjnych nauczania języka i literatury polskiej, polskiej twórczości muzycznej i folkloru;

— stworzenie warunków do otwartej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami, studentami i ekspertami w dziedzinie kultury, sportu, nauki, ekologii, społecznego bezpieczeństwa, gospodarki, polityki, technologii informacyjnej;

— działalność informacyjna w środowiskach młodzieży Obwodu Iwano-Frankiwskiego w zakresie możliwości edukacji w Krajach Europy Zachodniej oraz w przypadku rozpoczęcia przez nich nauki w Polsce wsparcie w zakresie adaptacji i pomocy socjalnej;

— działalność w obszarze sportu, turystyki i rozwoju zainteresowań młodzieży różnych społecznych środowisk z Obwodu Iwano-Frankiwskiego;

— rozwój wolontariatu młodzieżowego w środowiskach młodzieży Obwodu Iwano-Frankiwskiego;

— pomoc w zakresie samorealizacji i rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi po zakończeniu edukacji, pomoc w nawiązaniu kontaktów w innych krajach Europy Zachodniej, stażach i praktykach oraz informacyjne wsparcie podczas rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na Ukrainie;

— działania na rzecz integracji międzypokoleniowej młodych ludzi z ludźmi starszymi, ich aktywizacja w zakresie wspólnych działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, kształcenie w środowiskach młodych Polaków i Ukraińców potrzeby i chęci współpracy z ludźmi starszymi;

— wspieranie działań w zakresie ochrony socjalnej i społecznej emerytów, inwalidów, osób niepełnosprawnych, sierot, samotnych matek, rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych i innych osób w gorszym położeniu, którzy potrzebują pomocy i wsparcia społecznego;

— działalność informacyjna i społeczna realizowana przez młodzież na rzecz społeczeństwa Ukrainy i Polski , polegająca na pomocy w odnalezieniu utraconych przodków i krewnych w wyniku przesiedleń i innych wydarzeń historycznych