Wykonane 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ROK 2014 

  1. 1 marca 2014 roku w Centrum Kultury Polskiej i Europejskiego Dialogu odbyła się konferencja sprawozdawcza  naszej Organizacji. Na Konferencji przedstawiliśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia   i omawialiśmy plany na rok 2014 rok.  Omówiliśmy planowane inicjatywy, które będą  realizowane wspólnie  Fundacją Piastun z Opola czyli wydarzenie kulturalne pn. Muzyka Źródeł Karpackich współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP  , projekt edukacyjny dla młodzieży : Śladami Zapomnianej Historii współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  RP,  projekt Szkoła Liderów współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP . Do grona naszych członków przyjęliśmy 8 osób.
  2. 09 maja 2014 roku w Stanisławowie odbyła się gra terenowa „Ulicami dawnego Stanisławowa” zorganizowana przez naszą Organizację i Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i Miejskiej Rady Iwano-Frankiwska. Gra, w której wzięło udział ok. 50 uczestników była powiązana z  obchodami Dni Miasta. W programie  znalazły się ciekawe zagadki związane z historią miasta, zadania na logikę i kreatywne myślenie oraz dużo uśmiechu i wrażeń. Impreza  zakończyła się  wręczeniem zwycięzcom cennych nagród ufundowanych przez Konsulat Generalny RP we Lwowie  przy  grillu obok miejskiego  jeziora.
  3. 23-24 maja 2014 realizowaliśmy  projekt pn. „Muzyka Karpackich Źródeł”  w Iwano-Frankiwsku ( Stanisławowie). W ramach projektu odbyły się dwa Koncerty Regionalnego Zespołu ISTEBNA oraz Kwintetu Smyczkowego VOŁOSI —  dwóch znanych polskich zespołów tworzących współczesną historię muzyki karpackiej. Projekt został współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej .

    Swoim patronatem objął tą inicjatywę   Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.W ramach koncertu odbyła się także Konferencja prasowa w Wojewódzkiej Filharmonii  z udziałem  mediów . W konferencji wzięli udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku , Przedstawiciel Fundacji Piastun z Opola- koordynator projektu „Muzyka Karpackich  Źródeł”, kierownicy zespołów .  W przerwach pomiędzy koncertami odbywał się kiermasz  polskich karpackich artystów i twórców ludowych na którym mogli zaprezentować swoją twórczość i rękodzieło. Projekt ten był kolejną   inicjatywą realizowaną z Fundacją Piastun   w ramach dużego programu społeczno-kulturowego pn. Młodzi dla Dialogu , którego realizację rozpoczęliśmy w październiku 2013 roku. Jego celem   jest wspieranie dialogu polsko-ukraińskiego zmierzającego do zrozumienia własnej odmienności z jednej strony, a z drugiej do szukania coraz to nowych płaszczyzn porozumienia, wzajemnego współdziałania i integracji w ramach jednej Wspólnoty Europejskiej.  W tym czasie wydaliśmy nowy ( 3 z kolei) Biuletyn Organizacji opisujący najważniejsze wydarzenia z naszej działalności.
  4. Projekt „Śladami zapomnianej historii” czerwiec – lipiec 2014. W okresie minionych wakacji dzięki współpracy z Fundacją Piastun z Opola  zrealizowaliśmy kolejny wspólny  wartościowy projekt edukacyjny  pt. „Śladami Zapomnianej Historii” Inicjatywa ta była wsparta finansowo   przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP  w ramach Konkursu „ Współpraca z  Polonią i Polakami  za Granicą”.W trakcie realizowanych w ramach projektu   10- dniowych warsztatów,  były podejmowane tematy związane z dorobkiem historycznym, gospodarczym i  kulturowym  dawnego Województwa Stanisławowskiego. Nie zabrakło także zagadnień związanych z wielokulturowością i  obywatelstwem  europejskim.  Projekt ten oprócz dostarczenia jego uczestnikom  wiedzy z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego regionu dawnego Stanisławowa ,  w wyniku realizacji warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i aktywnych technik pozyskiwania informacji-  rozwijał także umiejętności samodzielnego odkrywania wiedzy w tym zakresie. Warsztaty przebiegały w trzech częściach- 1 etap w Iwano-Frankiwsku – praca z psychologiem i fotografem , 2 etap – praca w terenie – Jaremcza, Worochta, Bukowec, 3 etap- efekt końcowy-podsumowanie. W zadaniu wzięło udział 75 osób.
  5. Jak  zwykle w sierpniu odbyły się dwa turnusy  „Szkoły Liderów dla młodzieżowych środowisk polskich z Ukrainy”  , w  których wzięło udział  40 uczestników zrekrutowanych przez naszą organizację. Wszyscy  założyciele  Organizacji „Młody Stanisławów” uczestniczyli  kiedyś w tym projekcie co zaowocowało ich społecznym zaangażowaniem  na rzecz swojego środowiska i powstaniem samej Organizacji.„Szkoła Liderów”-  jest autorskim programem kształcenia młodych liderów z Ukrainy realizowanym w Polsce już od roku 2010 przez Fundację PIASTUN. Jest systematycznie wspierana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP  oraz Województwo Opolskie .

    Uczestnictwo w tym projekcie uczy umiejętności liderskich oraz aktywności społecznej i kulturalnej w swoim środowisku. W programie znajdują się zagadnienia z zakresu komunikacji, zasad pracy z grupą , rozwijania otwartości i kreatywności oraz radzenia sobie z problemami. Bardzo ważnym  elementem programu jest nauka pisania projektów edukacyjnych i społecznych. Fundacja   uczy młodych ludzi, że z punktu widzenia właściwego współistnienia we Wspólnocie Europejskiej — bardzo istotne jest przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku wobec mniejszości etnicznych i narodowych a także świadomość swoich własnych korzeni, kultury i tradycji. W  projekcie Fundacja poświęca wiele uwagi temu zagadnieniu realizując zadanie w dwóch wielokulturowych regionach Polski popularyzując wśród młodzieży ideę dialogu międzykulturowego i integracji międzynarodowej.

Добавить комментарий