Zaplanowane

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży PIASTUN z Opola rozpoczyna realizację projektu pn. „Zmiana Dialog Kreatywność — na drodze do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego“ współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP .

Głównym celem tej inicjatywy jest  wspólne wypracowanie standardów współpracy i mechanizmów działania ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych — realizujących działania na rzecz młodzieży w dwóch zaprzyjaźnionych regionach : Obwodzie Iwano-Frankiwska na Ukrainie  i Województwie Opolskim w Polsce.

Projekt zakłada  przygotowanie pod kierunkiem ekspertów- 30 liderów młodzieżowych z organizacji pozarządowych obu regionów( 20 z Ukrainy, 10 z Polski)  do samodzielnego tworzenia kreatywnych pomysłów i rozwiązań- istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywnych postaw wśród młodzieży- zmierzających do trwałych więzi społeczno-kulturalnych obu społeczeństw i krajów.

Efektem końcowym  będzie wzrost na drodze 4-etapowego kształcenia— merytorycznej wiedzy beneficjantów oraz ich umiejętności pozwalających im na samodzielne wprowadzanie podejmowanych zagadnień w ich środowiskach działania oraz tworzenie wspólnych kreatywnych projektów współpracy z zakresu dialogu międzykulturowego, rozwijania postaw obywatelskich i zasad demokracji wśród młodzieży.

Projekt będzie realizowany w Iwano-Frankiwsku i Opolu w kilku etapach:

Etap I (wrzesień 2015)

Szkolenie   pn. Zmiana zaczyna się od nas samych i stanowi fundament dla rozwoju ludzi, społeczeństw i państw. (3-dniowe  szkolenie w Iwano-Frankiwsku z udziałem 10 liderów z organizacji pozarządowych Województwa Opolskiego i 20 z Obwodu Iwano-Frankiwska)

Etap II ( październik 2015)

Szkolenie pn. : Organizacje Pozarządowe Opolszczyzny– ich dorobek i doświadczenie w pracy na rzecz młodzieży /dialog międzykulturowy, rozwijanie postaw demokratycznych i aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży/ (5 dniowy pobyt 20 liderów organizacji pozarządowych Obwodu Iwano-Frankiwska w Opolu, wspólne warsztaty z liderami z Województwa Opolskiego)

Etap III ( listopad 2015)

Szkolenie pn. Poszukiwanie nowatorskich i kreatywnych rozwiązań oraz tworzenie projektów i zarządzanie nimi. ( 4 dni w Iwano-Frankiwsku z udziałem beneficjentów z obu krajów)

Etap IV ( grudzień 2015)

Podsumowanie projektu oraz opracowanie standardów przyszłej współpracy. ( 2 dni w Iwano-Frankiwsku)

 

Uczestnikami projektu mogą być:

— aktywni liderzy organizacji pozarządowych z Ukrainy i Polski  w wieku 18-35 lat, realizujący działania na rzecz młodzieży w swoich regionach i posiadający doświadczenie w tym zakresie

— osoby, które chcą w przyszłości tworzyć i realizować projekty z zakresu dialogu międzykulturowego, rozwijania zasad demokracji i postaw obywatelskich wśród młodzieży w oparciu o współpracę i trwałe wartości w relacjach obu narodów  i krajów

— osoby rozumiejące wspólne europejskie wartości demokratyczne i kulturowe oraz dostrzegające konieczność i nieuchronność zmian mentalnych i społecznych  na drodze do integracji w ramach jednej wspólnoty europejskiej.

 

Rekrutacją uczestników z Obwodu Iwano-Frankiwska zajmuje się Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Organizacja „Młody Stanisławów”  Iwano-Frankiwsk  ul. Czornowoła 7, III Piętro pokój 309  , www.mlodystanislawow.com[email protected]

Irena, tel. (096) 897-66-03; Tania, tel. (066) 388-805-5; Stanisław, tel. (050) 167-07-88

Udział w programie jest bezpłatny.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP oraz przez Fundację Piastun.

„Szkoła Liderów”- jest autorskim programem kształcenia młodych liderów z Ukrainy realizowanym w Polsce już od roku 2010 przez Fundację PIASTUN. Jest systematycznie wspierana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP oraz Województwo Opolskie . Uczestnictwo w tym projekcie uczy umiejętności liderskich oraz aktywności społecznej i kulturalnej w swoim środowisku. W programie znajdują się zagadnienia z zakresu komunikacji, zasad pracy z grupą , rozwijania otwartości i kreatywności oraz radzenia sobie z problemami. Bardzo ważnym elementem programu jest nauka pisania projektów edukacyjnych i społecznych.

Fundacja uczy młodych ludzi, że z punktu widzenia właściwego współistnienia we Wspólnocie Europejskiej — bardzo istotne jest przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku wobec mniejszości etnicznych i narodowych a także świadomość swoich własnych korzeni, kultury i tradycji. W projekcie Fundacja poświęca wiele uwagi temu zagadnieniu realizując zadanie w dwóch wielokulturowych regionach Polski popularyzując wśród młodzieży ideę dialogu międzykulturowego i integracji międzynarodowej.

Добавить комментарий