Wykonane 2015

 

asx

 

 

 

 

„Zmiana Dialog Kreatywność – na drodze do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego“                  (  wrzesień-grudzień 2015 ) Inicjatywa ta była współfinansowana przez MSZ RP i realizowana przez Fundację Piastun   w ramach programu  pn. Wschodni Wymiar Polskiej Polityki Zagranicznej.   Organizacja nasza zajmowała się rekrutacją uczestników, przygotowaniem organizacyjnym projektu w Iwano-Frankiwsku oraz tłumaczeniami.

Projekt zakładał  przygotowanie pod kierunkiem ekspertów- 30 liderów młodzieżowych z organizacji pozarządowych z obwodu Iwano-Frankiwskiego i województwa Opolskiego ( 20 z Ukrainy, 10 z Polski)  do samodzielnego tworzenia kreatywnych pomysłów i rozwiązań- istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywnych postaw wśród młodzieży- zmierzających do trwałych więzi społeczno-kulturalnych obu społeczeństw Polski i Ukrainy.

 

Głównym celem tej inicjatywy było  wspólne wypracowanie standardów współpracy i mechanizmów działania ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych – realizujących działania na rzecz młodzieży w dwóch zaprzyjaźnionych regionach : Obwodzie Iwano-Frankiwska na Ukrainie  i Województwie Opolskim w Polsce. W ramach  osiągania założonego  celu przeprowadzono  3 szkolenia:  „Zmiana zaczyna się od nas samych i stanowi fundament dla rozwoju ludzi, społeczeństw i państw” ; „ Organizacje Pozarządowe Opolszczyzny– ich dorobek i doświadczenie w pracy na rzecz młodzieży”  oraz                                  „ Poszukiwanie nowatorskich i kreatywnych rozwiązań oraz tworzenie projektów i zarządzanie nimi”.

Wszyscy wyrazili potrzebę kontynuacji zapoczątkowanej podczas projektu współpracy deklarując swoje zaangażowanie w realizację działań na rzecz rozwoju dialogu międzykulturowego i rozwijania zasad demokracji w swoich środowiskach w oparciu o poznane podczas projektu standardy i praktyki.

Wielokrotnie zgłaszano potrzebę stworzenia platformy internetowej służącej  wymianie informacji pomiędzy ukraińskimi i polskimi organizacjami pozarządowymi tak aby liderzy z Polski i Ukrainy mogli szybko wymieniać się informacjami i dzielić się swoimi doświadczeniami. Zwracano uwagę na  konieczność umożliwienia liderom z Ukrainy udziału w stażach w środowiskach Organizacji Pozarządowych w Polsce i w innych krajach Europy Zachodniej w celu lepszego transferu doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie transformacji ustrojowej. Przedstawiciele uczestniczących w projekcie organizacji pozarządowych upoważnili Fundację Piastun do podejmowania dalszych działań i realizacji kolejnych projektów istotnych dla  dialogu międzykulturowego Ukrainy i Polski, rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego obu krajów oraz do wprowadzania rozwiązań systemowych istotnych dla wzajemnych relacji  i  współpracy polskich  i ukraińskich organizacji pozarządowych podnoszących jednocześnie standard ich pracy.

Na zakończenie szkolenia wszyscy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu koncepcji projektu planowanego na rok 2016 pn. Platforma Zmian i Dialogu – jako odpowiedzi na potrzeby beneficjentów oraz pomysłu na dalszą współpracę, który przewiduje szereg zaplanowanych i spójnych ze sobą działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowanych do młodych liderów ukraińskich organizacji pozarządowych, którzy chcą się zaangażować w przemiany społeczne swojego regionu na drodze integracji ze Wspólnotą Europejską w oparciu o polskie doświadczenia  oraz będą realizowali w swoich środowiskach  kolejne kreatywne pomysły i rozwiązania istotne dla wzajemnych relacji i współpracy społeczeństw Ukrainy i Polski.

 

 

 

logo_20piastun_1logo_ministerstwoW okresie 26.06 – 31.08.2015roku  Organizacja nasza była  głównym partnerem  projektu              „Historia, tradycje i dziedzictwo kulturowe Polski- to co łączy i jednoczy” popularnie zwanego Szkołą Liderów . To inicjatywa współrealizowana przez nas od początku istnienia naszej Organizacji wspólnie z Fundacją na rzecz dzieci i młodzieży Piastun z Opola i systematycznie wspierana finansowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP. W projekcie brali udział zrekrutowani przez nas liderzy środowisk polskich przeważnie z Obowodu dawnego Stanisławowa ale także   z  Winnickiego, Tarnopolskiego i Zakarpackiego- Łącznie aż 120 osób. Inicjatywa ta jest efektem autorskiego programu kształcenia młodzieżowych środowisk polskich na Ukrainie prowadzonego przez PIASTUNA już od 2010 roku.  Głównym celem  jest Przygotowanie młodzieży z pochodzenia polskiej zamieszkałej na Ukrainie do pełnienia funkcji liderów młodzieżowych — poprzez dostarczenie im wiedzy merytorycznej i wyrobienie umiejętności pozwalających na aktywną działalność obywatelską w środowiskach polskich oraz poprzez wykorzystanie treści zawartych w tradycjach i kulturze polskiej.  W programie Szkoły Liderów oprócz wycieczek i scenariuszy edukacyjnych z zakresu polskiej kultury i tradycji znajdują się warsztaty z tematyki społecznej i europejskiej, warsztaty umiejętności  społecznych i liderskich, formy doskonalące posługiwanie się językiem polskim.  Bardzo istotnym elementem są warsztaty z tworzenia projektów i zarządzania nimi. To bardzo pomocna nauka z punktu widzenia rozwijania umiejętności pisania i realizacji  projektów w celu zachowania więzi emocjonalnej z Polską przez młode pokolenia o polskich „korzeniach” na Ukrainie.  W oparciu o nasze doświadczenia z poprzednich lat wiemy, że organizowane przez Fundację projekty  Szkoły Liderów wspierane finansowo przez MEN RP to bardzo wartościowa inicjatywa, która odnosi wielkie sukcesy w środowiskach, ciesząc się uznaniem  społecznym ale także  ta , która zaowocowała realizacją wielu ciekawych pomysłów i działań w środowiskach beneficjentów projektu.

 

.

Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja,Dnia Polonii i Dnia Flagi Polskiej wraz z innymi przedstawicielami polskiej społeczności ze Stanisławowa złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza i na starym cmentarzu przy pomniku legionistów.

Po złożeniu kwiatów udaliśmy się na uroczystą mszę świętą sprawowaną w intencji miejscowych Polaków i Polaków na całym świecie. Po zakończeniu liturgii uczniowie Średniej Ogólnokształcącej Szkoły Nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II pt. «Zostaniesz z nami poza czas».

 

W Brzuchowicach (koło Lwowa) odbyła się tradycyjna «Majówka Lwowska 2015». Organizatorami święta było Stowarzyszenie Ruchu «Lwowska Rodzina Rodzin» oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Udział w tegorocznej Majówce wzięło ponad 700 osób w tym też członkowie naszej organizacji.

Добавить комментарий