Статут

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Головним управлінням юстиції

в Івано-Франківській області

«26» жовтня 2012 року за

Наказ №813

Свідотство №816

 

ПРИЙНЯТО

І Конференцією

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОЛЬСЬКО- УКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МЛОДИ СТАНІСЛАВУВ»

Протокол № 1 від “21” 10. 2012 року

НОВУ РЕДАКЦІЮ ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОЛЬСЬКО- УКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МЛОДИ СТАНІСЛАВУВ»

Протокол №5 від “04” 01. 2015 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ПОЛЬСЬКО – УКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ

«МЛОДИ СТАНІСЛАВУВ»

Івано-Франківськ

2015 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
  1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОЛЬСЬКО – УКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МЛОДИ СТАНІСЛАВУВ», польська назва: РOZARZĄDOWA ORGANIZACJA „POLSKO-UKRAIŃSKA MŁODZIEŻOWA ORGANIZACJA «MŁODY STANISŁAWÓW» (далі Організація) є добровільною неприбутковою громадською організацією молоді польського, українського походження та інших національностей, яка бере активну участь у суспільному житті України, сприяє його демократизації, захисту громадських прав і свобод, розвитку науки і культури.
  2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та чинного законодавства України і цього Статуту.
  3. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації у встановленому законодавством порядку, має самостійний баланс та рахунки в банківських установах (в тому числі й валютний рахунок), бланки, печатки, штампи, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації та реєструються у встановленому законом порядку.
  4. Організація будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності
  5. Повна назва – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОЛЬСЬКО – УКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МЛОДИ СТАНІСЛАВУВ», скорочена – ГО «ПУМО«МЛОДИ СТАНІСЛАВУВ», польська назва: РOZARZĄDOWA ORGANIZACJA «POLSKO-UKRAIŃSKA MŁODZIEŻOWA ORGANIZACJA «MŁODY STANISŁAWÓW», скорочена польська назва: PO «PUМO«MŁODY STANISŁAWÓW»
  6. Організація не має на меті отримання прибутку
  7. Діяльність Організації поширюється на всю територію України.
 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ.
  1. Основною метою діяльності організації є провадження освітньої діяльності,виховання інтелектуально,  громадсько, культурно, господарчо, політично активної і освітченої молоді України, польського і українського походження та інших національностей, утвердження принципів демократії, верховенства права, соціальної справедливості, дотримання прав людини в усіх сферах життя та інтеграція України в Європейське Співтовариство, а також захист законних прав та спільних інтересів своїх членів
  2. Головними завданнями організації є:
 • багатогранна освітня діяльність молоді України різних національностей, релігій і культур, здійснювана у співпраці з установами та організаціями з Польщі та інших країн Європейського союзу;
 • міжнародна співпраця з країнами Європейського Союзу задля виховання та формування спільних європейських молодіжних еліт готових до діяльності заради демократії та розвитку громадянського суспільства;
 • розвиток співпраці і міжкультурного діалогу молодих Поляків та Українців, вільних від негативних стереотипів та упереджень виникаючих з минулого, з одночасним вшануванням власної історії і гідності;
 • активізація молодого покоління Поляків та Українців в справі промоції польської культури в українському суспільстві, розповсюдження в ньому знань про Поляків та про сучасну Польщу, її традиції та історію, а також діяльність в справі промоції культури та історії України в Польщі;
 • розвиток в молодіжних середовищах Івано-Франківської області зацікавленості в польській мові, підтримка освітніх програм навчання польскої мови та літератури, польскої творчості та музичного фольклору;
 • створення умов для відкритого спілкування та обміну досвідом між учнями, студентами та фахівцями з питань культури, спорту, науки, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій;
 • інформаційна діяльність в молодіжному середовищі Івано-Франківської області в справі освітніх можливостей в країнах Західної Європи та в випадку їхнього навчання в Польщі допомога в адаптації та соціальна підтримка;
 • діяльність у сфері спорту, туризму і розвитку інтересів молодих людей з різних соціальних середовищ з Івано-Франківської області;
 • розвиток молодіжного волонтерства в середовищах молоді Івано-Франківської області;
 • допомога в області самореалізації і розвитку підприємницької діяльності після закінчення освіти, допомога у встановленні контактів з країнами Західної Європи, стажуваннях та практика, а також інформаційна підтримка під час започаткування та ведення власного бізнесу в Україні;
 • сприяння інтеграції молодих людей з старшим поколінням, їх активізація в області спільної суспільної, культурної та освітньої діяльності, формування в молодіжних середовищах Поляків та Українців потреби і бажання співпрацювати зі старшими людьми;
 • підтримка діяльності в області соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, людей з обмеженими можливостями, сиріт, матерів-одиначок, багатодітних та неблагополучних сімей та інших знедолених людей, які потребують допомоги і соціальної підтримки;
 • інформаційна та соціальна діяльність реалізована молоддю на користь українського і польського суспільств, яка плягає в допомозі в пошуку втрачених предків і родичів у результаті переселення та інших історичних подій;
 1. Для виконання статутних завдань Організація в установленому порядку:
 • представляє і захищає свої інтереси і інтереси своїх членів в державних та громадських органах;
 • може отримувати від органів державної влади і управління інформацію, необхідну для реалізації статутних цілей і завдань;
 • може вносити пропозиції до органів влади і управлінь пов´язаних з діяльністю організації;
 • може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснувати підприємства в порядку, встановленому законодавством;
 • може поширювати інформацію про діяльність Організації і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • для пропагування своєї діяльності може засновувати засоби масової інформації;
 • для реалізації своїх статутних завдань співпрацює з іншими громадськими організаціями, державними установами, соціальними організаціями, фондами з Польщі та інших Європейських країн у всіх формах не заборонених законодавством;
 • може залучати міжнародні та іноземні кошти у вигляді грандів та інших видів допомоги, зокрема цільової, для проведення заходів в рамках статутної діяльності Організації;
 • сприяє культурній, соціальній, політичній і економічній інтеграції України з Польщею та Євросоюзом;
 • організовує різні освітні та суспільні проекти пов´язані з реалізацією статутних цілей та завдань;
 • реалізовує,без отримання прибутку, культурні та артистичні заходи: концерти, фестивалі, вистави,виставки, покази ітп. пов´язані з промоцією польської культури в українському суспільстві, а також української культури в Польщі та інших країнах Євросоюзу;
 • організація і проведення науково – практичних і навчальних семінарів за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів в різних галузях культури, науки і мистецтва на території Уклаїни та за її межами;
 • організовує наукові конференції, семінари, курси, навчання, молодіжні обміни, олімпіади, конкурси, конгреси з участю українських та іноземних спеціалістів, делегуючи дітей, молодь та дорослих до участі у цих заходах;
 • організовує для молоді стажування та практики, презентує можливості отримати освіту, розвивати свої зацікавлення та самореалізацію в Польщі завдяки співпраці з польськими освітніми, культурними,суспільними установами та підприємствами;
 • сприяє створенню молодіжних туристичних та спортивних гуртків, молодіжних клубів, дискусійних центрів та інших установ для підтримки самореалізації молоді, в цьому передусім членів організації;
 • сприяє розвитку активних форм навчання польської мови в молодіжних середовищах, підтримує освітні програми викладання польської мови і літератури на основі сучасних і творчих форм, допомагає вчителям культури, польської музичної творчості та фольклору;
 • Організація може вступати в міжнародні громадські (не урядові) організації, підтримувати безпосередні міжнародні контакти, укладати відповідні угоди і партнерства, а також приймати участь у діяльності, яка не буде суперечити міжнародним зобов’язанням України.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членом Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 14 до 35 років та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації. Особи старшого віку можуть бути членами Організації за умови, якщо їх кількість у Організації не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів; у складі виборних органів Організації кількість осіб старшого  віку не може перевищувати третину членів виборних органів. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Організації.

3.2. Прийом у члени Організації здійснюється Правлінням Організації простою більшістю голосів за письмовою заявою кандидата протягом 5 робочих днів з моменту подання заяви. Для набуття статусу членства, особа повинна отримати рекомендацію на прийняття до Організації від одного чи більше членів Організації. Відмова у прийнятті особи членом (учасником) Організації повинна бути мотивованою.

Правління Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

3.3. Членство в організації є індивідуальним.

3.4. Відповідальність за збереження Бази даних членів організації несе Правління та інші особи, які визначаються Правлінням та мають доступ до даної бази даних.

3.5. Припинення членства в Організації відбувається на підставі:

– письмової заяви члена, поданого до Правління Організації або іншого статутного органу Організації, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Організації;

– рішення Правління або уповноваженого нею органу.

– Членство в Організації припиняється у разі смерті особи.

– Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

– Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

Правління або уповноважений нею орган приймає рішення про виключення члена Організації в випадку:

– неодноразового порушення вимог Статуту;

– вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;

– вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;

– неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними Зборами. Якщо чергові Загальні Збори уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

3.6. Правління має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації принаймні двох членів Організації.

3.7. Правління має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Права та обов’язки членів Організації реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Член Організації має право:

– брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

– брати участь у Загальних Зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

– вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;

– отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

– мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

– добровільно припиняти членство в Організації.

4.3. Член Організації зобов’язаний:

– виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

– сприяти виконанню статутних завдань Організації;

– пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

– виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

– брати активну участь у діяльності;

– не допускати дій, що перешкоджають реалізації діяльності;

– дбати про зміцнення авторитету;

5. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ, КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Керівними органами організації є:

5.1.1. вищий керівний орган – Загальні Збори;

5.1.2. постійний виконавчий орган – Правління;

5.1.3. керівник організації – Президент  Правління;

5.2. Загальні збори.

5.2.1. Вищим органом є Загальні Збори, які складаються безпосередньо із членів Організації.

5.2.2. Загальні Збори скликаються Правлінням не рідше одного разу протягом календарного року. Правління повідомляє членів громадського об’єднання про час і місце чергових Загальних зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення. Чергові Загальні Збори мають право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть участь більшість від усіх членів громадського об’єднання, які перебувають на обліку на день проведення Загальних Зборів.

5.2.3 Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані за вимогою Правління або у разі отримання письмової вимоги не менше половини членів Організації. Правління повідомляє членів Організації про час і місце позачергових Загальних Зборів не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання.

Члени Організації, у випадку невиконання Правлінням відповідної письмової вимоги, повідомляють членів організації про час і місце позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту самостійно.

5.2.4. Загальні Збори є правомочними за умови присутності більше половини членів Організації.

5.2.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить прийняття рішень про:

– затвердження змін і доповнень до Статуту;

– затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;

– затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

– обрання Президента та інших членів Правління;

– участь Організації в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб;

– створення і припинення відокремлених підрозділів Організації;

– розпорядження майном Організації, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);

– проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;

– прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію.

5.2.6. Процедура голосування визначається Загальними Зборами. Рішення про прийняття, внесення змін до Статуту, про реорганізацію або ліквідацію приймаються 3/4 голосів членів, які беруть участь у голосуванні, але не менше 75% загальної кількості членів.

5.2.7. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості членів, зареєстрованих на Загальних Зборах.

5.2.8. Загальні Збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Організації.

5.2.9. Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

5.3. Правління.

5.3.1. Постійно діючим керівним органом між Загальними Зборами є Правління.

5.3.2. Правління обирається Загальними зборами на 4 (чотири роки). Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.

5.3.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Правління, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про їх переобрання або обрання нового складу Правління, повноваження таких членів Правління продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про їх переобрання.

5.3.4. Відкликання члена Правління та зміна складу Правління здійснюється Загальними Зборами за поданням їх членів. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

5.3.5. До складу Правління входять: Президент Організації, Віце-президент з організаційних питань, Віце-президент з програмних питань, та ще двоє членів Правління. Президент Організації  обраний Загальними зборами пропонує решту складу Правління з поміж членів Організації з мінімум дволітнім стажем членства. Члени Правління за виконання своїх безпосередніх керівних обов´язків не отримують заробітної плати.

Віцепрезиденти та інші члени Правління затверджуються Загальними Зборами  Організації з пропозиції Президента  Організації. Віцепрезиденти Організації виконують функції відповідно до розподілу обов’язків, визначеного Загальними Зборами Організації, та окремі повноваження за дорученням Президента Організації. У разі відсутності Президента його обов’язки виконує письмово вповноважений Президентом один з віце-президентів.

5.3.6. Засідання Правління скликаються Президентом Правління організації не рідше, ніж один раз на 3 місяці або протягом п’ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Правління про необхідність скликання засідання Правління і є правомочним, якщо на них присутні більше половини членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Правління не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Правління оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем.

5.3.7. Повноваження Правління :

– визначення конкретних завдань і форм діяльності Організації згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів;

– затвердження і змінення оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів, балансів і звітів Організації;

– встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;

– затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток;

– здійснення прийняття у почесні члени;

– організація виконання рішень Загальних зборів членів;

– вирішення поточних організаційних питань;

– забезпечення фінансово-господарської діяльності;

– право припинити членство чи виключити з Організації будь-якого члена, крім Голови Правління.

5.3.8. Рішення Правління є правомочним, якщо за нього проголосувало не менш ніж половина від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління.

5.3.9. Діяльність Правління припиняється одночасно з відкликанням Президента.

5.4. Президент Правління Організації.

5.4.1. Президент Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.

5.4.2. Президент Правління обирається не менш ніж 2/3 голосів від числа зареєстрованих учасників (членів) на Загальних Зборах терміном на 4 (чотири роки) з числа членів організації. Одна й та сама особа може обиратися Президентом Правління неодноразово.

5.4.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Президента Правління, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження Президента Правління продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про його переобрання.

5.4.4. Відкликання Президента Правління здійснюється Загальними Зборами за поданням Правління.

5.4.5. Зміна компетенції Президента Правління відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

5.4.6. Повноваження Президента Правління Організації:

– офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

– укладати від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних Зборів;

– забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;

– відкривати і закривати рахунки громадського об’єднання в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

– затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників громадського об’єднання акти і керувати їхньою діяльністю;

– звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Організації;

– приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації.

– головування на засіданнях Правління Організації;

– організація роботи Правління;

– безпосереднє керівництво Організацією;

5.4.7.Підстави припинення повноважень Президента Правління та членів Правління:

– за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Правління за два тижні;

– в разі неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я;

– в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

– з інших підстав, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

6.1. Президент Правління Організації звітує перед членами Організації про виконання статутних завдань Організації та річного плану роботи Правління на щорічних чергових Загальних Зборах Організації.

6.2. Звіт готує Правління Організації, в якому відображаються такі питання:

6.2.1. аналіз виконання Організацією основних завдань;

6.2.2. аналіз виконання річного плану Організації, негативні та позитивні явища під час його виконання;

6.2.3. чисельність Організації, залучення нових членів Організації;

6.2.4. фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації для виконання статутних завдань Організації;

6.2.5. основні завдання Організації на наступний рік

6.3. Правління Організації після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення.

Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Кожен член Організації має право вносити Організації пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність керівних органів Організації.

7.2. Члени Організації мають право звернутися до керівних органів Організації, відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності керівних органів Організації, внаслідок яких:

7.2.1. порушено права та законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);

7.2.2. створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав і законних інтересів чи свобод;

7.2.3. незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

7.3. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Президента Правління або Загальних Зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних Зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління – повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

на дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.4. Вимоги до звернення:

7.4.1. звернення адресуються Загальним Зборам, Правлінню Організації, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

7.4.2. у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання члена Організації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

7.4.3. звернення може бути усним (викладеним членом Організації та записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Організації до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

7.4.4. звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

7.4.5. письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

7.5. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

7.6. Якщо питання, порушені в одержаному керівним органом Організації або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється члену Організації, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається члену Організації з відповідними роз’ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

7.7. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж члена організації з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Пропозиції та зауваження членів Організації мають розглянути керівні органи Організації та повідомити члена Організації про результати розгляду.

7.8. Заяви (клопотання) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства й забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

7.9. Скарга на дії чи рішення керівного органу Організації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена організації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена Організації з прийнятим за скаргою рішенням безпосередньо до суду.

7.10. Член Організації, який звернувся із заявою чи  скаргою до керівних органів і посадових осіб Організації, має право:

7.10.1. Особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

7.10.2. знайомитися з матеріалами перевірки;

7.10.3. подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

7.10.4. бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

7.10.5. користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

7.10.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

7.10.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

7.10.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

7.11. Загальні Збори, Правління Організації, їх Голова Правління та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

7.11.1. об’єктивно, усебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;

7.11.2. на прохання члена Організації запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

7.11.3. скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

7.11.4. забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

7.11.5. письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

7.11.6. вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано члену Організації в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання члена Організації не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома колективу Організації за місцем проживання члена Організації;

7.11.7. у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

7.11.8. не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

7.11.9. особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

7.12. Голова Правління та інші посадові особи Організації зобов’язані проводити особистий прийом членів Організації. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для членів Організації час, за місцем їх проживання. Графіки прийому доводяться до відома членів Організації.

7.13. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду члену Організації повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійснення статутної діяльності, отримані у вигляді:

• коштів або майна, які надходять безоплатно та/або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

• пасивних доходів;

• коштів або майна, які надходять громадській організації від ведення її основної діяльності, з урахуванням положень Податкового кодексу України

• дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються організації або через неї їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

8.2. Порядок використання коштів визначаються Загальними Зборами.

8.3. Організація використовує свої кошти на здійснення статутної діяльності.

8.4. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може у своїй структурі мати відокремлені підрозділи, які є структурними утвореннями, що повністю розділяють мету, завдання та напрями діяльності Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Загальних Зборів без права юридичної особи.

9.3. Відокремлені підрозділи створюються відповідно до чинного законодавства. Голова відокремленого підрозділу призначається Загальними Зборами Організації.

9.4. Ініціативна група відокремленого підрозділу подає Загальним Зборам Організації заяву довільної форми про прийняття до Організації. До заяви додається:

– склад ініціативної групи – не менше двох осіб;

– повне найменування відокремленого підрозділу;

– список членів відокремленого підрозділу із зазначенням: прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце та посада роботи (для працюючих);

– місцезнаходження відокремленого підрозділу.

9.5. Відокремлені підрозділи Організації та їхні члени користуються всіма правами, якими наділені члени Організації, і виконують завдання, напрями та форми діяльності та обов’язки, що вимагаються цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Організації на підставі довіреностей, виданих Головою Правління.

9.6. Відокремлені підрозділи Організації припиняють свою діяльність за рішенням Загальних Зборів Організації на підставі заяви 3/4 членів підрозділу у випадку грубого порушення прав та обов’язків підрозділу та бездіяльності його членів.

9.7. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних Зборів учасників у порядку, визначеному цим Статутом, якщо за це проголосувало 3/4 членів, які беруть участь у голосуванні.

10.2. Про зміни, що відбувалися в статутних документах, організація повідомляє реєстраційний орган, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1 Організація здійснює міжнародні зв’язки в порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.2 Організація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки та фонди, підтримувати прямі міжнародні контакти, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних заходах, мета яких не суперечить інтересам України та її міжнародно-правовим зобов’язанням;

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ

12.1. Припинення діяльності організації здійснюється:

12.1.1. за рішенням Загальних Зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу;

12.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) організації.

12.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається у порядку, встановленому даним Статутом. Загальні збори Організації, які прийняли рішення про саморозпуск, створюють ліквідаційну комісію або доручають Голові Організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна організації після її ліквідації відповідно до Статуту.

12.3. Якщо рішення про припинення діяльності прийняте у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з припиненням її діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.

12.4. Реорганізація здійснюється згідно з рішенням Загальних зборів учасників при наявності не менше 3/4 голосів присутніх. При цьому вся сукупність прав та обов’язків що належали організації, переходять до її правонаступників.

12.5. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

12.6. Діяльність Організації може бути заборонено судом. Заборона Організації має наслідком припинення його діяльності. У разі прийняття рішення про заборону Організації її майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *