Statut

Statut zarejestrowany

Przez Główny Departament Sprawiedliwości

W Iwano-Frankiwskim obwodzie

26 października 2012 roku według

Postanowienia Nr 813

Świadectwo Nr 816

Uchwalone

I Konferencja

Pozarządowej Organizacji „Polsko-Ukraińska młodzieżowa organizacja «Młody Stanisławów»

Numer protokołu „1” od 21/10/2012

Nową redakcję zatwierdzono

Konferencją

Pozarządowej Organizacji „Polsko-Ukraińska młodzieżowa organizacja «Młody Stanisławów»

Numer protokołu „5” od 04/01/2015

Statut

 Pozarządowej Organizacji „Polsko-Ukraińska młodzieżowa organizacja «Młody Stanisławów»

Iwano-Frankiwsk

2015 rok

 1. Ogólne warunki.
  • Pozarządowa organizacja „Polsko-Ukraińska młodzieżowa organizacja «Młody Stanisławów» (dalej – Organizacja) jest dobrowolną niedochodową publiczną organizacją młodzieży o pochodzeniu polskim, ukraińskim i innych narodowości, która bierze aktywny udział w społecznym życiu Ukrainy, sprzyja jego demokratyzacji, ochronie praw, wolności obywatelskich, rozwoju nauki i kultury.
  • Organizacja prowadzi swoją działalność zgodnie z Konstytucją i aktualnym ustawodawstwem Ukrainy i tym statutem.
  • Organizacja uzyskuje statutu osoby prawnej z momentu rejestracji w ustanowionym prawodawstwem porządku, ma osobny bilans, rachunki bankowe(w tym rachunki walutowe), pieczęcie, formularze, stempli, własną symbolikę, wzory których zostały zatwierdzone przez Zarząd Organizacji i zarejestrowane zgodnie z prawem.
  • Organizacja opiera swoją działalność na zasadach dobrowolności, samorządności, wolnego wyboru terytorium działalności, równości wobec prawa, brak zainteresowania własnością członków, przejrzystości, otwartości i jawności
  • Pełna nazwa – Pozarządowa organizacja „Polsko-Ukraińska młodzieżowa organizacja «Młody Stanisławów», skrót – PO „PUMO „Młody Stanisławów”
  • Organizacja nie dąży do zysku.
  • Działalność Organizacji rozprzestrzenia się na całym terytorium Ukrainy.
 2. Cel, zadania i kierunki działalności Organizacji.
  • Głównym celem organizacji jest działalność oświatowa oraz działalność na rzecz kształcenia aktywności intelektualnej,  społecznej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej  młodych obywateli Ukrainy o pochodzeniu  polskim, ukraińskim  oraz innych narodowości, wzmacnianie zasad demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej, poszanowania praw człowieka we wszystkich sferach życia oraz integracja Ukrainy ze Wspólnotą Europejską, a także ochrona praw i wspólnych interesów swoich członków
  • Głównymi zadaniami organizacji są:

–  wielopłaszczyznowa działalność edukacyjna  młodych obywateli Ukrainy o różnych  narodowościach, wyznaniach i kulturze , prowadzona we współpracy z instytucjami i organizacjami z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej;

– współpraca międzynarodowa z krajami Unii Europejskiej  w  zakresie kształcenia wspólnych europejskich elit młodzieżowych gotowych do działań na rzecz demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

– rozwój  współpracy i dialogu  międzykulturowego  młodych Polaków i Ukraińców wolnego od negatywnych stereotypów i uprzedzeń wynikających z przeszłości z jednoczesnym poszanowaniem własnej historii i godności;

– aktywizacja młodego pokolenia Polaków i Ukraińców w zakresie   promocji kultury polskiej w społeczeństwie ukraińskim, rozpowszechniania w nim wiedzy o Polakach i współczesnej Polsce, jej tradycjach i historii oraz działania  na rzecz  promocji kultury i historii Ukrainy w Polsce;

– rozwijanie w środowiskach młodzieży obwodu Iwano-Frankiwskiego zainteresowań językiem polskim, wspieranie programów  edukacyjnych nauczania języka i literatury polskiej, polskiej  twórczości muzycznej i folkloru;

– stworzenie warunków do otwartej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami, studentami i ekspertami  w dziedzinie kultury, sportu, nauki, ekologii, społecznego bezpieczeństwa, gospodarki, polityki, technologii informacyjnej;

– działalność informacyjna w środowiskach młodzieży  Obwodu Iwano-Frankiwskiego w zakresie możliwości  edukacji  w Krajach Europy Zachodniej oraz w przypadku rozpoczęcia przez nich nauki w Polsce wsparcie w zakresie adaptacji i pomocy socjalnej;

– działalność w obszarze  sportu, turystyki i rozwoju zainteresowań młodzieży różnych społecznych środowisk z Obwodu Iwano-Frankiwskiego;

– rozwój wolontariatu młodzieżowego w środowiskach młodzieży Obwodu Iwano-Frankiwskiego;

– pomoc w zakresie samorealizacji i rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi po zakończeniu edukacji, pomoc w nawiązaniu kontaktów w innych krajach Europy Zachodniej, stażach i praktykach oraz informacyjne wsparcie podczas rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej  na Ukrainie;

-działania na rzecz integracji międzypokoleniowej młodych ludzi z ludźmi starszymi,  ich aktywizacja  w zakresie  wspólnych działań  społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, kształcenie w środowiskach młodych Polaków i Ukraińców potrzeby i chęci współpracy z ludźmi starszymi;

-wspieranie działań w zakresie ochrony socjalnej i społecznej emerytów, inwalidów, osób niepełnosprawnych, sierot, samotnych matek, rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych i innych osób w gorszym położeniu, którzy potrzebują pomocy i wsparcia społecznego;

-działalność informacyjna i społeczna realizowana przez młodzież na rzecz społeczeństwa Ukrainy i Polski , polegająca na pomocy w odnalezieniu utraconych przodków i krewnych w wyniku przesiedleń i innych wydarzeń historycznych;

2.3 Dla wykonywania swoich zadań statutowych Organizacja w ustalonej kolejności :

– Reprezentuje  i chroni swoje własne interesy i interesy swoich członków w państwowych i publicznych organach;

– otrzymuje od władz państwowych, urzędów oraz lokalnego samorządu informacje niezbędne do realizacji swoich  statutowych celów i zadań;

– wnosi do organów władzy państwowej i zarządów  propozycje powiązane z działalnością organizacji;

– dokonuje niezbędne gospodarcze i inne komercyjne działalności poprzez stwarzanie  instytucji prowadzących działalność gospodarczą i organizacji ze statusem osoby prawnej, może zakładać przedsiębiorstwa  zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo;

– rozpowszechnia w różnych formach informacje i propaguje swoje idee i cele;

– dla propagowania swojej działalności  tworzy media;

– współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami rządowymi i społecznymi, fundacjami z Polski i innych krajów europejskich we wszystkich formach nie zakazanych przez prawo;

– angażuje fundusze międzynarodowe i zagraniczne w formie dotacji i innych pomocy w tym docelowych, dla prowadzenia przedsięwzięć w ramach działalności statutowej organizacji oraz inicjatyw w celu obrony zasad demokracji i społecznej sprawiedliwości na Ukrainie;

– sprzyja kulturowej, społecznej,  politycznej i ekonomicznej integracji Ukrainy z Polską i Unią Europejską;

–  organizuje  różnego rodzaju edukacyjne i społeczne projekty związane z realizacją statutowych celów i zadań;

–  realizuje, nie otrzymując za to żadnego dochodu,przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne: koncerty, festiwale, przedstawienia,  wystawy, pokazy itp.  związane  z promocją kultury polskiej w społeczeństwie ukraińskim,  a także kultury ukraińskiej w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej;

– organizuje i prowadzi naukowo praktyczne i szkoleniowe warsztaty z udziałem lokalnych i zagranicznych specjalistów z różnych dziedzin kultury, nauki i sztuki na terytorium Ukrainy i poza jej granicami;

 

– organizuje konferencje naukowe, seminaria, szkolenia, kursy, wymiany młodzieżowe , olimpiady, konkursy , kongresy z udziałem ukraińskich oraz zagranicznych specjalistów, deleguje dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w tych przedsięwzięciach;

– organizuje dla młodzieży staże i  praktyki, prezentuje możliwości  pobierania nauki, rozwoju swoich zainteresowań oraz samorealizacji w Polsce poprzez współpracę z polskimi instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, społecznymi oraz przedsiębiorstwami;

– sprzyja tworzeniu młodzieżowych turystycznych i sportowych kół zainteresowań, klubów młodzieżowych, centrów dyskusyjnych oraz innych  instytucji dla wspierania samorealizacji młodzieży, w tym przede wszystkim członków organizacji;

– przyczynia się do rozwoju  aktywnych form nauczania języka polskiego w środowiskach młodzieżowych, wspiera programy edukacyjne nauczania języka i literatury polskiej oparte na nowoczesnych i twórczych formach , pomaga nauczycielom polskiej kultury , twórczości muzycznej i folkloru;

– organizuje akcje i przedsięwzięcia charytatywne;

–  organizacja może wstępować  w  międzynarodowe publiczne ( nieurzędowe) organizacje , utrzymywać  bezpośrednie kontakty międzynarodowe , zawierać odpowiednie umowy i partnerstwa, jak również uczestniczyć w działaniach, które nie będą sprzecznymi z międzynarodowymi zobowiązaniami Ukrainy.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *